American Journal of Sports Science and Medicine
ISSN (Print): 2333-4592 ISSN (Online): 2333-4606 Website: https://www.sciepub.com/journal/ajssm Editor-in-chief: Ratko Pavlović
Open Access
Journal Browser
Go
American Journal of Sports Science and Medicine. 2013, 1(3), 37-41
DOI: 10.12691/ajssm-1-3-2
Open AccessArticle

The Determination of the Relationship between Levels of Narcissim and Motivational Trends in the Individual Sports Branches

Ünsal Tazegül1, and Aytekin Soykan2

1Dumlupinar, Turkey

2School of Physical Education and Sports, Marmara University, Stanbul, Turkey

Pub. Date: August 12, 2013

Cite this paper:
Ünsal Tazegül and Aytekin Soykan. The Determination of the Relationship between Levels of Narcissim and Motivational Trends in the Individual Sports Branches. American Journal of Sports Science and Medicine. 2013; 1(3):37-41. doi: 10.12691/ajssm-1-3-2

Abstract

The purpose of this study is to determine the relationship between levels of narcissim and motivational trends in the individual sports branches. The sample of the study includes a total of 350 young athletes in the branches of boxing, freestyle wrestling, Greco-Roman wrestling, taekwondo and weightlifting, participated in Turkey Youth Champions in 2011. Sport-specific motive scales (SSMS) and Narcissistic Personality Inventory (NPI) was utilized in order collect the datas in this study. SPSS 15 package software was used for the data analysis. The test of Kolmogorov-Smirnov to determine whether the data had a normal distribution, the test of Levene was applied to determine the homogeneity of variances and it was determined that the datas had an homogeneous and normal distribution. Descriptive statistics and Pearson correlation analysis were used in the analysis of the data. In the result of data analysis, there was a statistically significant relationship between the motive to achieve success with exploitation dimension and the power motive with superior dimension. (p<0,05).

Keywords:
athlete narcissism motivation relation

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

References:

[1]  Güney, S. (1998). Davranış Bilimler ve Yönetim Psikolojisi Terimler Sözlüğü: Ankara.
 
[2]  Hançerlioğlu, O. (1993). Ruhbilim Sözlüğü, İstanbul: Remzi kitap evi.
 
[3]  Morf, Carolyn,C. & Rhodewalt,F. (2001). “Unraveling the Paradoxes of Narcissism: A Dynamic Self-Regulatory Processing Model”, Psychological Inquiry, Vol.12, No.4, ss. 177-196.
 
[4]  Köroğlu,E.,& Bayraktar, S. (2007). Kişilik Bozuklukları, Ankara: HYB Basım Yayın.
 
[5]  Rozenbaltt,S. (2002). In Defence of Self: The Relationship of Self-Esteem and Narcissism to Agressive Behavior, Yayınlanmamış Doktora Tezi, New York Brookville :Long Island University, Psychology.
 
[6]  Wallace, H. M, & Baumeister R, F. (2002). “The Performence of Narcissists Rises and Falls With Percieved OpportAunity For Glory”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 82,No.5, ss832.
 
[7]  Fromm, E. (1994). Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, İstanbul: ( Çev: Y.salman,N.İçten). Payel Yayınları.
 
[8]  Gülmez, N. (2009). Narsistik Liderlik, Yayınlanmış yüksek lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 
[9]  Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınları.
 
[10]  Martin, J.J.,& Mushett, C. A. (1996). Social Support Mechanisms Among Athletes with Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly 13: 74-83.
 
[11]  Brasile, F. M., Kleiber, D. A., & Harnisch, D. (1991). Analysis of Participation Incentives Among Athletes With and Without Disabilities. Therapeutic Recreation Journal, 25 (1): 18-33.
 
[12]  Hellandsig, E.T. (1998). Motivational Predictors of High Performance and Discontinuation in Different Types of Sports Among Talented Teenage Athletes. International Journal of Sport Psychology, 29: 27-44.
 
[13]  Hatfield, K. L. (1998). A Study of Participation Incentives Among Collegiate Athletes With and Without a Disability. Master's thesis, Southern Illinois University at Carbondale.
 
[14]  Nicholls, J.G, & Robert G.C. (1992). The General and The Specific in the Devolopment and expression of Achievement Motivation; Motivationin Sport and Exercise, Human Kinetices Boks.
 
[15]  Konter, E. (2004). Antrenörlük ve Takım Psikolojisi, Ankara: Palme Yayıncılık.
 
[16]  Konter, E. (1995). Sporda Motivasyon, İzmir: Saray Tıp Kitapevi.
 
[17]  Gülen, A. (1998). Başarı Motivasyonu ve İş Örgütlerinde Yönetim Üst ve Orta Kademe Yöneticiler Üzerinde Bir Çalışma, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Bolu.
 
[18]  Tiryaki, Ş.,& Gödelek, E. (1997). Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları İçin Uyarlama Çalışması; 1. Uluslar arası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildirileri, Bağırgan Yayınevi.
 
[19]  ATAY, S. (2009). Narsist Kişilik Envanterinin Türkçeye Standardizasyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 11/1, 181-196.
 
[20]  Atay, S. ( 2010 ). Çalışan Narsist, İstanbul: Namar yayınları.
 
[21]  Tazegül, Ü. (2013a). Investigating the Relationship Between Narcissism and Motivation Level of Boxings, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 6 Issue 5, p. 679-691.
 
[22]  Tazegül, Ü., Soykan, A., Sancaklı, H. (2013b). Investigating the relationship between narcissism and motivation level of wrestlers, Global Advanced Research Journal of History, Political Science and International Relations Vo 2(2), 027-033.
 
[23]  Tazegül, Ü. (2013c). an examınatıon of the relatıonshıp between the level of narcıssısm and socıo-demographıc status of sportsmen from varıous sport branches, Journal of Sports and Performance Researches cilt 4, sayı 1, pp. 23-3.
 
[24]  Tazegül Ü. (2011). Comparison of narcissims Level of athletes in some branches, International Journal of Sport Studies.Vol., 1 (4), 168-179.
 
[25]  Çekin M. D., Tatar Y., & Afyon Y. A. (2001) 14-16 Yaş Grubunu Spora Teşvik Eden Unsurlar. Selçuk Ü., Eğitim Fakültesi Dergisi., Sayı 7.
 
[26]  Wampbell, E., & Jones, E. (1994). Psychological Well-being in Wheelchair Sport Participants and Nonparticipants. Adapted Physical Activity Quarterly 11: 404-15.
 
[27]  Kuru, E., & Abakay, U. (2009). Güreş Grekorornen Genç Milli Takım Sporcularanın.Başarı motivlotivasyon Düzeylerinin, Sportif Tecrübe ve Antrenman Sıklığı Açısından İncelenmesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Derğisi cilt, 11 sayı 9, 41-50.
 
[28]  Aktop, A. (2002). Spora Özgü Başarı Motivasyonu İle Psikolojik ve Yapısal Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış,Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniverstesi, Antalya.
 
[29]  Tazegül, Ü., Kalkavan, A., & Ersoy, A. (2012). Farklı Bireysel Sporlardaki Sporcuların Motivasyon Düzeylerinin Elde Ettikleri En Büyük Derece Değişkenine Göre Karşıtlaştırılması, 2ND Internatıonal Socıal Scıences ın Physıcal Educatıon and Sport Congress, May 31-June 2, Ankara /Turkey.
 
[30]  Soyer, F., Can, y., Güven, H., Hergüner, G., Bayansalduz, M., & Tetik, B. (2010). Sporculardaki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi, ınternational journal of human sciencec, Vol:7 No:1, 226-239.
 
[31]  Engür, M. (2002). Elit Sporcularda Başarı Motivasyonunun, Durumluk Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi, Yayınlanmış, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 
[32]  Aslan, A.,& Kuru, E. (2002). Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Başarı Motivasyonu Farklılıkları ve Sportif Tecrübe ile İlişkisi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2:29.
 
[33]  Türkmen, M. (2005). Profesyonel Erkek Futbolcular İle Amatör Erkek Futbolcuların Başarı Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Manisa Örneği), Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 
[34]  Ural, O. (2008). Futbolda Takım Performansına Etki Eden Motivasyonel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama (Gençlerbirliği Spor Kulübü Örneği), Yayınlanmış Yüksel Lisan Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
 
[35]  Erman, A. K., Şahan, A., & Can., S. (2004). Sporcu Bayan ve Erkeklerin Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının Karşılaştırılması, 10th ICHPER Sd European Congress& TSSA 8th International Sport Science Congress, 17-20 November, Antalya.
 
[36]  Karabulut, C., Kirazcı, S., & Aşçı H. F. (2000). Takım ve Bireysel Sporcuların Başarı Motivasyonu Düzeylerinin İncelenmesi; Hacettepe Üniversitesi 6. Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Ankara.