American Journal of Mathematical Analysis >> Editorial Board Member >> Xu-Qian Fan