International Journal of Econometrics and Financial Management
ISSN (Print): 2374-2011 ISSN (Online): 2374-2038 Website: http://www.sciepub.com/journal/ijefm Editor-in-chief: Tarek Sadraoui
Open Access
Journal Browser
Go
International Journal of Econometrics and Financial Management. 2015, 3(1), 24-31
DOI: 10.12691/ijefm-3-1-5
Open AccessResearch Article

Management of Explicit and Implicit Knowledge in Industrial Regions of the Russian Federation for the Period 2000 - 2010

Gumerova Gjusel Isaevna1 and Shaymieva Elmira Shamilevna2,

1Department of Educational Projects, The Fund for Infrastructure and Educational Programs Department of Educational Projects and Programs, (RUSNANO), Moscow, Russian Federation

2The Institute of Economics, Management and Law, Kazan, Russian Federation

Pub. Date: December 21, 2014
(This article belongs to the Special Issue Regional studies)

Cite this paper:
Gumerova Gjusel Isaevna and Shaymieva Elmira Shamilevna. Management of Explicit and Implicit Knowledge in Industrial Regions of the Russian Federation for the Period 2000 - 2010. International Journal of Econometrics and Financial Management. 2015; 3(1):24-31. doi: 10.12691/ijefm-3-1-5

Abstract

The article defines the market volumes of knowledge in industrial regions of the Russian Federation for the period of 2000-2010; formulates the periodization of the knowledge market development in Russian with the indication of the volume ranges of knowledge market values; defines tendencies of development of the explicit and implicit knowledge market in industrialized federal subjects of the Russian Federation. Empirical research of knowledge market in Russian industrial regions is carried out; recommendations on the development of explicit and implicit knowledge markets are given. The analysis is based on data provided by the Russian official statistics office, ROSSTAT, methodological documents of ROSSTAT, statistical data of National research University "Higher school of Economics". The market analysis of the knowledge carried out on three levels: the macro-level, the level of the Russian industrial regions as meso-level, regional industrial enterprises as micro-level of the research. The indicator "expenses on technological innovations” is used in the study as the main indicator of the functioning of the knowledge management system in the organization.

Keywords:
explicit and implicit knowledge knowledge management technological innovations knowledge market

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

References:

[1]  Adizes, I.K., Upravlenie zhiznennym tsiklom korporatsii, Piter, Saint Petersburg, 2013.
 
[2]  Alekseev, V.I., Formirovanie sistemy upravleniya intellektual'noi sobstvennost'yu vysokotekhnologichnogo predpriyatiya. Moscow, 2010.
 
[3]  Alvesson, M., Understunding Organizational Culture. Sage Publications. 2002.
 
[4]  Bhargava, S., “Challenges of Management of Knowledge Workers in 21st Centure Organizations in Developing Nations” in 28th International Congress in Psychology. Beijing, China, 2004.
 
[5]  Boden, M.A., (Ed.) Dimensions of Creativity, MIT Press, Cambridge, 1994.
 
[6]  Chentsova, M.V., Osobennosti formirovaniya ekonomiki znanii v sovremennykh usloviyakh. Moscow, 2008.
 
[7]  Davenport, Th., KM Case Book. Munich. 2002.
 
[8]  Daum, J.H., Intangible Assets. Bonn. Galileo Press, 2002.
 
[9]  Dresvyannikov, V.A., Upravlenie znaniyami organizatsii: uchebnoe posobie. KNORUS, Moscow, 2012.
 
[10]  Dzheffri, L. and M. Devid,Praktika dao Toyota: rukovodstvo po vnedreniyu printsipov menedzhmenta Toyota. Al'pina Biznes Buks, Moscow, 2006.
 
[11]  Foss, N.J., Resources, Technology and Strategy: Explorations in the Resource-Based Perspective. Oxford University Press, 2000.
 
[12]  Gumerova, G.I. and E.Sh. Shaimieva, “Formirovanie kontseptual'nykh polozhenii modeli upravleniya znaniyami v organizatsii: teoretiko-metodicheskii podkhod (na osnove empiricheskogo issledovaniya)”, Aktual'nye problemy ekonomiki i prava, 3(27), 2013.
 
[13]  Indikatory nauki: 2012, NIU “Vysshaya shkola ekonomiki”. Moscow, 2012. [Online]. Available: http://www.hse.ru/primarydata/in2012
 
[14]  Jones, Ch., R&D-Based Model of Economic Growth. Journal of Political Economy, 1995. Vol. 103. №4.
 
[15]  Lesser, E.L., Knowledge and Social Capital. Boston: Butterworth – Heinemann, 2000.
 
[16]  Mandeville, T., An Information Economics Perspective on Innovation, International Journal of Social Economics. 1998. Vol. 25. Issue 2-4.
 
[17]  Makarov, V. L., Kleiner, G. B. Mikroekonomika znanii. Moscow: Ekonomika, 2007.
 
[18]  Makarov, V. L., “Ekonomika znanii: uroki dlya Rossii”, Nauka I shizn, 5, 2013. [Online]. Available: http://www.nkj.ru/archive/articles/2874/ [Accessed Oct. 1, 2014].
 
[19]  Mindeli, L.E. and L.K. Pipiya, “Kontseptual'nye osnovy formirovaniya ekonomiki znanii”, Problemy prognozirovaniya, 3. 2007.
 
[20]  Mil'ner, B.Z., Innovatsionnoe razvitie: ekonomika, intellektual'nye resursy, upravlenie znaniyami, INFRA-M, Moscow, 2009
 
[21]  Myasoedova, T. G. and R.O. Shevchenko, “Upravlenie znaniyami kak funktsiya deyatel'nosti organizatsii”, Menedzhment v Rossii i za rubezhom, 5. 2007. [Online]. Available: http://www.mevriz.ru/articles/2007/5/4595.html [Accessed Oct. 4, 2014].
 
[22]  Mil'ner, B.Z., Rumyantseva, Z.P., Smirnova, V.G., Blinnikova, A.V., Upravlenie znaniyami v korporatsiyakh, Delo, Moscow, 2006.
 
[23]  Osipov, V.A., Upravlenie intellektual'nym kapitalom v usloviyakh innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya. Saint Petersburg, 2004.
 
[24]  Osono, E., Ekstremal'naya Toyota: Paradoksy uspekha yaponskogo menedzhmenta, Al'pina Pablisherz: Izd-vo Yurait, Moscow, 2011.
 
[25]  Patton, S., “Beating the Boomer Brain Drain Blues”, CIO Magazine. 2006. Jan. 15.
 
[26]  Pisano, G.P., “Wheelwright S.C. The New Logic of High Tech R&D”. Harvard Business Review, 73 (5), 1995 in: Shaimieva, E.Sh.,Innovatsii dlya realizatsii tekhnologicheskoi modernizatsii regionov. Kazan, Izdatel'stvo Poznanie IEUP.
 
[27]  Promyshlennost' Rossii. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki, Rosstat, Moscow. 2012.
 
[28]  Promyshlennost' Rossii. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki, Rosstat, Moscow. 2005.
 
[29]  Popov, E.V. and M.V. Vlasov, “Institutsional'nyi analiz protsessov proizvodstva novykh znanii”, Montenegrin Journal of Economics, 4.2006.
 
[30]  Postanovlenie ot 8.11.2006 № 64 ob utverzhdenii poryadka zapolneniya i predstavleniya formy Federal'nogo gosudarstvennogo statisticheskogo nablyudeniya № 1-litsenziya “Svedeniya o kommercheskom obmene tekhnologiyami s zarubezhnymi stranami (partnerami)” (Decree of 8.11.2006 № 64 on approving the order of filling and submitting the form of Federal State Statistical Observation №1 – license “Data on commercial exchange of technologies with foreign countries (partners))”. [Online]. Available: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=64991 [Accessed Oct. 1, 2014].
 
[31]  Romer, P.M., “Endogenes Technological Change”, Journal of Political Economy. 98 (5). 1990.
 
[32]  Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki, Rosstat, Moscow. 2011.
 
[33]  Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki, Rosstat, Moscow. 2012.
 
[34]  Rossiya v tsifrakh. Krat. stat. sb., Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki. Moscow, 2004.
 
[35]  Sveiby, K.E., The New Organisational Wealth – Managing and Measuring Knowledge-Based Assets. San-Francisco. 1997.
 
[36]  Teece, D.J., “The Market for Know-How and the Efficient International Transfer of Technology”, Annuals of the American Association of Political and Social Sciences, 458 (1), 1981.
 
[37]  Teece, D.J., “Firm Organization, Industrial Structure and Technological Innovation”, Journal of Economic Behavior and Organization. 2. 1996.
 
[38]  Vlasov, M.V., “Strategiya proizvodstv novykh znanii”, Obshchestvennye nauki I sovremennost', 3. 2007.
 
[39]  Weick, K.E., “The Nontraditional Quality of Organizational Learning”, Organization Science. 1. 1991.
 
[40]  Welch, D., “Staying Paranoid At Toyota”, Business Week, Jul. 2, 2007. [Online]. Available: www.busineesweek.com./magazine/content/07_27/b4041060.htm?chan=top+news+index_autos [Accessed Jul. 1, 2007].
 
[41]  Welch, D., “Why Toyota Is Afraid of Being Number One”, Business Week, Mar. 5, 2007. www.busineesweek.com./magazine/content/07_10/b4024071.htm [Accessed March 10, 2007].
 
[42]  Westley, F.R., “Middle Managers and Strategy: Microdynamics of Inclusion”, Strategic Management Journal, 11. 1990.
 
[43]  Wooldridge, B., Floyd, S.W., “The Strategy Process, Middle Management Involvement, and Organizational Performance”, Strategic Management Journal. 11. 1990.