American Journal of Educational Research
ISSN (Print): 2327-6126 ISSN (Online): 2327-6150 Website: http://www.sciepub.com/journal/education Editor-in-chief: Ratko Pavlović
Open Access
Journal Browser
Go
American Journal of Educational Research. 2018, 6(2), 96-103
DOI: 10.12691/education-6-2-1
Open AccessArticle

An Investigation of 8th Grade Students’ Knowledge on Geometrical Objects in Terms of Van Heile Levels of Understanding Geometry

Fatih Karapınar1 and Onur Alp İlhan2,

1Erciyes University, Educational Sciences Institute, Mathematics Education

2Erciyes University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education, Department of Mathematics Education

Pub. Date: February 02, 2018

Cite this paper:
Fatih Karapınar and Onur Alp İlhan. An Investigation of 8th Grade Students’ Knowledge on Geometrical Objects in Terms of Van Heile Levels of Understanding Geometry. American Journal of Educational Research. 2018; 6(2):96-103. doi: 10.12691/education-6-2-1

Abstract

In this study, it was aimed to determine 8th grade students’ Van Hiele levels of understanding geometry and to examine their knowledge on geometric objects in terms of Van Hiele levels of understanding geometry. Survey model, a quantitative research design was used in the research. The study group consists of 161 students from three different schools of National Ministry of Education located in the districts of Melikgazi and Kocasinan in Kayseri province. The Van Hiele Geometry Test and the Geometric objects Achievement Test developed by the researcher was used to collect the data of the study. Some of the results obtained from the research are as follows: The Van Hiele levels of understanding geometry of the students who participated in the research were found to be lower compared to what they are expected to have at the present. There was a high correlation between the scores of the students on both tests. Significant mean differences were found among the schools in terms of both the Van Hiele Geometry Test and the Geometric Objects Achievement Test. When the data were analyzed by gender variable, there were significant differences in favor of girl students for both tests.

Keywords:
Van Hiele geometric objects geometric thinking geometry 8th grades

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

References:

[1]  Alkan, H. ve Altun, M. (1998). Matematik öğretimi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 
[2]  Baykul, Y. (1994). “İlköğretim Okullarında Matematik Öğretimine Bakış”, İlköğretim okullarında matematik öğretimi ve sorunları, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Ankara.
 
[3]  Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7, 8.sınıflar) öğretim programı, Ankara.
 
[4]  NTCM, (2000), Curriculum and Evaluation Standarts for School Mathematics, Online.
 
[5]  Pesen, C. (2003). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. (1.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 
[6]  Olkun,Sinan ve Tuba Aydoğdu. “Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler”, 2003. İnternet Adresi: http//www.ilkogretim-online.org/vol2_sayı1, Erişim Tarihi: 21.02.2003.
 
[7]  Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 149, 26-31.
 
[8]  Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). Matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 
[9]  Usiskin, Z. (1982). Van Hiele Levels and Achievement in Secondary School Geometry, University of Chicago, ERIC Document Reproduction Service.
 
[10]  Senk, S. L. (1989). Van Hiele Levels and Achievement in Writing Geometry Proofs. Journal for Research in Mathematics Education, 20(3), 309-321.
 
[11]  Clements, D. H. Battista, M. T. (1990). The Effects of Logo on Childrens’ Conceptuazilations of Angle and Polyongs. Journal For Research in Mathematics Education, 21(5), 356-371.
 
[12]  İlhan, M. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 
[13]  Crowley, M. L. (1987). The Van Hiele Model of the Development of Geometric Thought. In M.M. Lindquist, Ed., Learning and Teaching Geometry, K-12 (1-16).
 
[14]  Hoffer, A. (1981). Geometry is more than proof. Mathematics Teacher, 74, 11-18.
 
[15]  Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi: 6-8. Sınıflar (1.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 
[16]  Koçak, B, B. (2009). Süsleme etkinliklerinin ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine etkisi, Yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 
[17]  Olkun, S. ve Toluk Uçar, Z. (2007). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi, Ankara: Maya Akademi.
 
[18]  Altun, M. (2008). Matematik öğretimi (1. Baskı). Bursa: Aktüel Alfa Akademi.
 
[19]  Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 
[20]  Büyüköztürk Şener, Doç. Dr. Şener Büyüköztürk, http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf, (SGT: 15.07.2017).
 
[21]  Duatepe, A. (2000). An İnvestigation of The Relationship Between Van Hiele Geometric Level of Thinking and Demographic Variable for Pre-Service Elementary School Teacher. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 
[22]  Duatepe, A. (2004). The effects of drama based instruction on seventh grade students' geometry achievement, Van Hiele geometric thinking levels, attitude toward mathematics and geometry. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 
[23]  Büyüköztürk Ş., Çokluk Ö., Köklü N. (2013). Sosyal Bilimler için İstatistik (12. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 
[24]  Altun, M., (2005), Matematik Öğretimi, Bursa: Alfa Akademi Basın Dağıtım.
 
[25]  Gül, B. (2014). Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin üçgenler konusundaki matematik başarıları ile Van Hiele geometri düşünme düzeyleri ilişkisinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 
[26]  Şahin, O. (2008), Sınıf Öğretmeni ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri , Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 
[27]  Coşkun, F. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin Van Hiele geometri anlama seviyeleri ile ispat yazma becerilerinin ilişkisi, Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 
[28]  Aksu, H, H. (2010). Öğretmen Adayları Niteliklerinin Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyine Uygunluğunun Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (23-25 Eylül 2010). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 
[29]  Olkun, S.; Toluk, Z.; Durmuş, S. (2002). Matematik ve Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (16–18 Eylül 2002). Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi.
 
[30]  Halat, E. (2006). Sex-related Differences in the Acquisition of the Van Hiele Levels and motivation in learning geometry. Asia Pacific Education Review, 7 (2), 173-183.
 
[31]  Oflaz, G. (2010). Geometrik düşünme seviyeleri ve zekâ alanları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 
[32]  Altun, M. (2005). İlköğretim ikinci kademede matematik öğretimi (4.Baskı). Bursa: Alfa Basım Yayım.
 
[33]  Altun, M. (2008). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi (14.Baskı). Bursa: Alfa Basım Yayım.
 
[34]  Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 
[35]  Hurma, A.R. (2011). 8. sınıf geometri dersi çokgenler açı ünitesinde Van Hiele modeline dayalı öğretimin öğrencinin problem çözme başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi, Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.