American Journal of Educational Research
ISSN (Print): 2327-6126 ISSN (Online): 2327-6150 Website: http://www.sciepub.com/journal/education Editor-in-chief: Ratko Pavlović
Open Access
Journal Browser
Go
American Journal of Educational Research. 2016, 4(11), 777-784
DOI: 10.12691/education-4-11-1
Open AccessArticle

Researching the Specifics of an Educare Curriculum for Children Aged 6-36 Months Based on the Concept of Play/Playing

Dušan Kostrub1, Eva Severini1 and Katarína Mahrer-Milovčíková1,

1Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Department of Pre-primary and Primary Education, Bratislava, Slovakia

Pub. Date: July 15, 2016

Cite this paper:
Dušan Kostrub, Eva Severini and Katarína Mahrer-Milovčíková. Researching the Specifics of an Educare Curriculum for Children Aged 6-36 Months Based on the Concept of Play/Playing. American Journal of Educational Research. 2016; 4(11):777-784. doi: 10.12691/education-4-11-1

Abstract

Number of studies reports how the quality of childcare during the first three years affects children. They show the affect on a child's academic readiness for entering school as well as the long-term impact on child development. Valuable data is being missed that would help to ascertain the quality of childcare for children age 6-36 months in Slovakia. Slovakia also lacks curriculums geared towards infants and toddlers. The project is aimed at developing the concept of early childhood education and the creation of an educational program that takes into account the specifics of the development of children at an early age in Slovakia. In this paper we focus on autonomous play as one of the specifics of an educare curriculum. The project has significant methodological nature: qualitative methodology will be applied, which is desirable when examining subjects and their social activities. The project is based on the realization of research and development since the research will find subject elements and will develop the educational program. We will use observation and focus groups as a method for data collection. The authors will draft a curriculum for children of early age using action research conducted in the educational context.

Keywords:
autonomy play curriculum models

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

References:

[1]  Fórum pre predprimárne vzdelávanie, 1998, s. 3.
 
[2]  GIL HERNÁNDEZ, T. El Aprendizaje Comprensivo y Creativo a Partir de la Investigación-Acción Como Estrategia Didáctica Epistémica en la Educación Básica. In Laurus – Revista de Educación. Año/vol. 13. Número 023. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas. Venezuela, 2007, pp 11-35.
 
[3]  Goetz J. P. & LeCompte M. D. Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa, Madrid, Morata, 1988.
 
[4]  Kostrub, D., Severini, E., Scherhauferová M., Mahrer-Milovčíková, K. Concept of play in the pre-primary and primary teacher´s reasoning. In Komunikacja w edukacji, tom 1, kompetencje komunikacyjne nauczyciela. Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2015, s. 209-218.
 
[5]  Kikušová, S., Kostrub, D. Diagnostická evalvácia kompetencií v hrových situáciách vo výučbe. 2014 Ostrava: Ostravská univerzita, 2014.
 
[6]  Kostrub, D. Kvalitatívny výskum – nástroj interpersonálneho porozumenia ľudským zámerom a ľudskému konaniu. 2014 Olomouc : Agentura Gevak, 2014.
 
[7]  Kostrub, D. Tománková, M. Interakčný príklon vs. interakčný odklon rodiča voči svojmu dieťaťu v pozorovanom správaní. 2014 Hradec Králové : Magnanimitas, 2014.
 
[8]  Kostrub, D. The participative learning and teaching process – concept and its background. 2014 Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014.
 
[9]  Kostrub, D., Severini, E., Mahrer-Milovčíková, K. „Studying the use of digital technologies in the child development learning and evaluation processes“. Edulearn 14: International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: IATED Academy. 2014.
 
[10]  Kostrub, D., Tománková, M. The present education in the family in reflections of parents. 2013 Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013.
 
[11]  Marshall C. & Rossman B. G. Designing Qualitative Research, USA/India, SAGE Publications Inc., 2011.
 
[12]  Severini, E. Model rozvíjania autonómnosti a kompetentnosti detí konštruovaný na základe reprezentácií učiteliek predprimárneho vzdelávania. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás? Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 136-149.
 
[13]  Severini, E. Didaktické podporovanie autonómnosti, kompetentnosti a kolaboratívnosti učiacich sa subjektov v učiacej sa skupine. Bratislava: MPC, 2014, 70 s.
 
[14]  Severini, E. Praktické skúmanie – akčný výskum v predprimárnom vzdelávaní. Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti, Prešov: Prešovská univerzita, 2012, s. 157-170.
 
[15]  VYGOTSKÝ, L. S. Psychologie myšlení a reči. Praha : Portál, 2004. 136 s.
 
[16]  VYGOTSKÝ, L. S. Vývoj vyšších psychických funkcí. 1. vyd. Praha : SPN, 1976, 2004.