American Journal of Educational Research
ISSN (Print): 2327-6126 ISSN (Online): 2327-6150 Website: http://www.sciepub.com/journal/education Editor-in-chief: Ratko Pavlović
Open Access
Journal Browser
Go
American Journal of Educational Research. 2014, 2(12), 1131-1137
DOI: 10.12691/education-2-12-1
Open AccessArticle

Teachers Professional Induction in the Czech Republic and Slovakia

Miluse Viteckova1 and Zdenka Gadusova2,

1Department of Pedagogy and Psychology, Faculty of Education, University of South Bohemia in ČeskéBudějovice, Czech Republic

2Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Pub. Date: December 01, 2014

Cite this paper:
Miluse Viteckova and Zdenka Gadusova. Teachers Professional Induction in the Czech Republic and Slovakia. American Journal of Educational Research. 2014; 2(12):1131-1137. doi: 10.12691/education-2-12-1

Abstract

The paper presents partial results of research carried out among novice teachers and mentors with a special focus on teachers’ professional induction in the Czech Republic and Slovakia. The aim of this research was to identify problematic areas novice teachers face, opportunities for novice support in the form of appointed mentors and, furthermore, the research has relevance also because of its impact on the higher education training of future teachers. Another aim of this Czech and Slovak research was to find out the differences in the area of CPD of teachers between these two countries which used to form one common country before the year 1993 and, consequently, had a common history. In both countries mixed research has been carried out, using questionnaires and semi-structured interviews. In the Czech Republic 148 novice teachers and 67 mentors have been involved in the questionnaire research. In Slovakia it has been 132 novices and 127 mentors. The semi-structured interviews have recorded the opinions of 30 novices and 8 mentors in the Czech Republic and in Slovakia 17 novices and 26 mentors. The research was supported by the Slovak National Research Agency VEGA under the project number 1/0677/12 (in the years 2012 - 2014), but Czech and Slovak cooperation continues within a new mobility project Personal and Professional Needs of Novice Teachers which is supported by the research agency APVV.

Keywords:
novice teacher mentor professional induction

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

References:

[1]  Spilková, V., “Proměnyvzděláváníučitelů v kontextukurikulárníreformy, in Kratochvílová, J. a Horká, H. (ed.) Proměnyučitelskéhovzdělávání v kontextureformyzákladníhoškolství: sborník z pracovníhoseminářekonanéhodne 15. 3. 2007 na Pedagogickéfakultě MU. Masarykovauniverzita, Brno, 9-17.
 
[2]  Průcha, J., Učitel: Současnépoznatky o profesi, Portál, Praha, 2002.
 
[3]  Švec, V., “Ohlédnutízadesetiletýmvývojempedagogicképřípravybudoucíchučitelů“, Pedagogickáorientace, 4. 31-43. 2005.
 
[4]  Gavora, P., “Učiteľovovnímaniesvojejprofesijnejzdatnosti (self-efficacy)”, Pedagogika, LVIII (3). 222-235. 2008.
 
[5]  Rushton, S., “Student Teacher Efficacy in Inner-City Schools“, The Urban Review, 32 (4), 365-383. 2000.
 
[6]  Švec, V., “Pedagogikameziteorií a praxí“. In Prokop, J. a Rybičková, M. (ed.) Proměnypedagogiky. Sborníkpříspěvků z 13. Konference ČPdS, UK PedF, Praha, 2005, 75-85.
 
[7]  Eraut, M., Developing Professional Knowledge and Competence, TheFalmer Press, London, 1994.
 
[8]  Urbánek, P., Vybranéproblémyučitelsképrofese/ Aktuálníanalýza, Technickáuniverzita v Liberci, Liberec, 2005.
 
[9]  ETUCE. Teacher Education in Europe. An ETUCE Policy Paper. 2008.
 
[10]  Průcha, J. (ed.)., Pedagogickáencyklopedie, Portál, Praha, 2009.
 
[11]  Vyhláška č. 79/1997 Sb. a č. 80/1997, o jednotnémsystémudalšíhovzděláváníučitelůškolposkytujícíchzákladní, střední a vyššívzděláníaostatníchpedagogických a výchovnýchpracovníků.
 
[12]  Tmej K., Uváděnízačínajícíchučitelůzákladních a středníchškol do praxe, SPN, Praha, 1980.
 
[13]  Vyhláška č. 42/1996 Z. z. o ďalšomvzdelávanípedagogickýchpracovníkov.
 
[14]  Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogickýchzamestnancochaodbornýchzamestnancoch.
 
[15]  Vyhláška č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnomvzdelávaní, kreditochaatestáciáchpedagogickýchzamestnancov a odbornýchzamestnancov.
 
[16]  Výbohová D., Príprava a realizáciaadaptačnéhovzdelávanianaškole, školskomzariadení, MPC, Bratislava, 2012.
 
[17]  Průcha J., Walterová E., Mareš J., Pedagogickýslovník, Portál, Praha, 2001.
 
[18]  Šimoník, O., Začínajícíučitel, Masarykovauniverzita, Brno, 1994.
 
[19]  Prokešová L., Učitelzákladníškoly a jehoproblémypřinástupu do praxe, in Učitel a jehouniverzitnívzdělávánínapřelomutisíciletí, UniverzitaKarlova, Praha, 2000, 205-209.
 
[20]  Černotová, M. et al., Cvičníučitelia, FHPV PU, Prešov, 2010.
 
[21]  Majerová, T., Potrebujúsazačínajúciučiteliakontinuálnevzdelávať?, 2011. [Online] Available:
 
[22]  Kolláriková, Z., “Fázyutváraniaučiteľskejprofesie“. Pedagogická revue, 45 (9-10). 483-493. 1993.
 
[23]  Kasáčová, B., Učiteľ – profesia a príprava, PF UMB, Banská Bystrica, 2002.
 
[24]  Spilková, V., “Východiskavzděláváníučitelůprimárníchškol“. Pedagogika, 46 (2), 46-52. 1996.
 
[25]  Vašutová, J., Kvalifikačnípředpoklady pro nové role učitelů, in Walterová, E. (ed.) Učiteléjakoprofesnískupina, jejichvzdělávání a podpůrnýsystém. 1. díl. 19-46. PedF UK, Praha, 2001.
 
[26]  Belz, H., Siegrist, M., Klíčovékompetence a jejichrozvíjení, Portál, Praha, 2001.
 
[27]  Švec, V., Trna, J., Osvojováníklíčovýchkompetencíučitele, in ZborníkMedacta 99. Učiteľ pre tretietisícročie. Slovdidac, Nitra, 1999, 168-171.
 
[28]  Švec, V. a kol.,Cesty k učitelsképrofesi: utváření a rozvíjenípedagogickýchdovedností, Paido, Brno, 2002.
 
[29]  Blaško, M., Úvod do modernejdidaktiky I. (Systémtvorivo-humanistickejvýučby), Katedrainžinierskejpedagogiky Technickejuniverzity, Košice, 2010.
 
[30]  Šimoník, O., Začínajícíučitel, Masarykovauniverzita, Brno, 1994.
 
[31]  Kalhous, Z., Horák, F., “K aktuálnímproblémůmzačínajícíchučitelů“. Pedagogika. XLVI (3). 245-255. 1996.
 
[32]  Wernerová, J., “Hodnoceníprofesnípřípravy student učitelství a jejichpostoje k profesi“, e-PEDAGOGIKUM, 8, 24-37. 2013.
 
[33]  Podlahová, L., Prvníkrokyučitele, Triton, Praha, 2004.
 
[34]  Janssens, S. (ed.), The Flemish Teacher Education Development Profile, Vereninging Lerarenopleiders Vlaanderen, Antwerpen, 2012.